nakhonsipolice

nakhonsipolice

ตามที่ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 6 ง หน้า 10 ลงวันที่ 12 ม.ค.58 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2558 โดยให้ สภ.เกาะเต่า เป็น สภ.ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตั้้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2558 เป็นต้นไป ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี โดยมีที่ทำการชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ 1/7 ม.2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฏร์ธานี  84360  หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร 077-456-631  และมีเขตอำนาจการสอบสวนคดีจำนวน 1 ตำบล คือ ต.เกาะเต่า ซึ่งมีอยู่ 3 หมู่บ้าน ได้แ่ก่ หมู่ 1 บ้านทรายรี  หมู่ 2 บ้านแม่หาด และ หมู่ 3 โฉลกบ้านเก่า  ซึ่งเดิมเคยอยู่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของ สภ.เกาะพะงัน (ขณะนี้ สภ.เกาะพะงัน คงเหลือเขตอำนาจการรับผิดชอบเพียง  2 ตำบล คือ ต.เกาะพะงัน และ ต.บ้านใต้)

 

 

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.,รอง ผกก. icon new

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ภ.๘(ในหน่วยและนอกหน่วยเรียงตามตัวอักษร)
ระดับ สว.-รอง ผกก.วาระประจำปี ๒๕๕๗ Download

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ของทางราชการจำนวน 1 คัน   icon new

โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 29  มกราคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ งาน 4 ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด โปรดดาวน์โหลดเอกสาร  pk12012558.pdf

วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 07:00

ให้ทุก สภ. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

ประกอบด้วย

1.บัญชีกรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไป ของ ภ.8   กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No1.xlsx

2.บัญชีกรอบอัตรายานพาหนะ ของ ภ.8  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No2.xlsx

3.บัญชีกรอบยุทธภัณฑ์ ของ ภ.8  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No3.xlsx

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

        เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก  ระดับ สารวัตร     ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

**************************

                                ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ สารวัตร จำนวน ๑ หลัง  ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างสิ่งของที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  ๑,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาท-ถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

.  เป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง   ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๓๔,๐๐๐.- บาท ( ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่ดำเนินการมาไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย

                                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในใบบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือการคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                 . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้าง  ครั้งนี้

                                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่      ๑๙     กันยายน     ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.  ณ  งาน ๔  ฝ่ายอำนวยการ   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดแจ้งแล้วและจะยกมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้

                                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๒ –  ๒๒  กันยายน    ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.    ณ งาน  ๔  ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    ๒๓   กันยายน    ๒๕๕๗     เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุม  ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  ขอทราบรายละเอียดได้ที่

งาน  ๔    ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน     ตำบลคลัง     อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๒  กันยายน    ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข

๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗  ในวันเวลาราชการ

                                               

                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                                        

                                                                                   พันตำรวจเอก        สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ

                                                                                                             ( สนธิชัย   อาวัฒนกุลเทพ )

                                                                                                      รองผู้บังคับการ   รักษาราชการแทน

                                                                                                    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กรุณาดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ ban2.doc

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

        เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก  ระดับ ผู้กำกับการ ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

**************************

                                ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ ผู้กำกับการ จำนวน ๑ หลัง  ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างสิ่งของที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  ๑,๔๓๙,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพัน –บาทถ้วน )  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

.  เป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง   ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงิน       ไม่น้อยกว่า  ๗๑๙,๕๐๐.- บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่ดำเนินการมาไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย

                                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในใบบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือการคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                 . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้าง  ครั้งนี้

                                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่       ๑๙       กันยายน     ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.  ณ  งาน ๔  ฝ่ายอำนวยการ   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดแจ้งแล้วและจะยกมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้

                                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่      ๑๒ – ๒๒   กันยายน    ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.  ณ งาน  ๔  ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่      ๒๓      กันยายน    ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุม  ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  ขอทราบรายละเอียดได้ที่

งาน  ๔    ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน     ตำบลคลัง     อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่    ๑๒ – ๒๒    กันยายน     ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข

๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗  ในวันเวลาราชการ

                                               

                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                                         

                                                                                             พันตำรวจเอก    สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ

                                                                                                              ( สนธิชัย   อาวัฒนกุลเทพ )

                                                                                                      รองผู้บังคับการ   รักษาราชการแทน

                                                                                                                   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 กรุณาดาวน์โหลดรายละเอียด  ไฟล์ ban1.doc

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)  จำนวน ๑๑ ชุด

***********************

 

                   ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด  ตามรายการ ดังนี้

                   จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด

                   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ทางราชการสอบราคาซื้อ

                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่    ๙    กันยายน  ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๙     กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  งาน  ๔   ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่     ๒๒        กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุม ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งาน ๔ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน   ตำบลคลัง    อำเภอเมือง    จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในวันที่            กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่        กันยายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsipolice.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗   ในวันและเวลาราชการ

                        อนึ่ง การจัดซื้อครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ คลัง ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  แต่อย่างใด

                       

ประกาศ    ณ    วันที่    ๙   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                      พลตำรวจตรี เทศา ศิริวาโท

                                                                  ( เทศา  ศิริวาโท )

                                                        รองจเรตำรวจ (สบ ๗) รักษาราชการแทน

                                                      ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กรุณาดาวโหลดไฟล์แนบ computer11.doc

      เมื่อ 1 ส.ค.2557 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.วรพงษ์  ซิวปรีชา รอง ผบ.ตร.(บร.1) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น ผบช.ภ.8 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ 191  ภ.จว.นครศรีธรรมราช  โดยมี พล.ต.ต.เทศา  ศิริวาโท  รอง จตร. (สบ.7) รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,พ.ต.อ.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ,พ.ต.อ.ภูดิศ  นรสิงห์,พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์  รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ จนท.ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ