itnst_pol

itnst_pol

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1,402 ตัว ให้กับสถานีตำรวจภูธร จำนวน 32 สถานี ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  [Download] ic-new

mix162560-2

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมี พ.ต.อ.ประสิทธ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ(กม.1) รองเจ้าอาวาสพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาเหล็ก ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

mix3162560-1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ตามลำดับ

mix26062560-3

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลตำรวจโท เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช,หัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช,แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, เหล่ากาชาด, แม่บ้านทหาร, แม่บ้านตำรวจ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

     จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ มีพลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามเสด็จเพื่อถวายความปลอดภัย และมีพันตำรวจเอกอดุลย ธนะชัยขันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการตำรวจภูธร และตำรวจตระเวนชายแดน อยู่ประจำกองอำนวยการร่วม

     ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด ตามลำดับ

mix2552560-1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าชุดฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด และโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การการเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560 08:13

ตรวจงาน สภ.พระพรหม

mix1252560

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับ คณะตรวจงานจเรฯ โดย พล.ต.ต.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ ผบก.กต.8 จต. หัวหน้าตรวจฯ ร่วมตรวจงาน สภ.พระพรหม เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะได้นำไปประชุมสั่งการให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง โดยเคร่งครัดต่อไป

mix852560-2

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช

mix852560-1

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ Mr.Triyogo Jatmiko (นายตรีโยโก จัทมีโก) กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับพร้อมพูดคุยถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการร่วมพูดคุยถึงความเป็นอยู่ของชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีทั้งสิ้น 9 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 2 คน ประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ 1 คน พ.ร.บ.ปิโตรเลี่ยม 1 คน ครู 1 คน นักศึกษา 5 คน และอยู่กับครอบครัวคนไทย 1 คน ไม่พบว่ามีการก่อเหตุอาชญากรรมแต่อย่างใด จากนั้น ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้ Mr.Triyogo Jatmiko และรับของที่ระลึกจาก Mr.Triyogo Jatmiko เพื่อเป็นการขอบคุณท่านหัวหน้าสถานกงสุลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาและคณะ

    ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ic-new

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1,302 ตัว สถานีตำรวจภูธร จำนวน 32 สถานี ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดรารา อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร ==>  [Downloadic-new

mix352560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , พ.ต.อ.เขาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.8 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางบัตรทีเอ็มและสัญญาเงินกู้อีกจำนวนมาก

Page 5 of 15