itnst_pol

itnst_pol

P2

วันที่ 31 ธ.ค. 60 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์. เผ่าชู รอง ผบก. ภ.จว.นครศรีธรรมราช , พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,พ.ต.ท.ปรัชญา จันทร์สมวงศ์ รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก. สอบสวน(กลุ่มงานสอบสวน) ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.หญิง ทิราภรณ์ บุณยเกียรติ, พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.อุทัย วรรณโชติ สว.ฯ/ผู้แทน กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สว. งาน1-7 ,จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และ จนท.เวร ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ conference ของ ตร. เรื่องรายงานการป้องกันปรามปรามอาชญกรรมและ มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในการนี้มี หน.สภ./ผู้แทน สภ. ในปกครอง ร่วมเฝ้าฟังการประชุมดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ตั้ง สภ

M1p1

วันนี้ 30 ธ.ค. 60 เวลา 22.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน โครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

Page 4 of 4