Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ประกาศฯ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
(2 votes)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) ของทางราชการ จำนวน 34 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่ 11 พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. (กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร)

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ของทางราชการ จำนวน 28 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่ 15 พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. (กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร)

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) ครั้งที่ 2 ของทางราชการ จำนวน 15 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่ 7 พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. (กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร)

 
Data

Size 1.4 MB
Downloads 231
Language
License
Author
Website
Price
Created 2561-04-24 14:15:53
Created by natima_A191
Changed at 2561-04-24 21:21:24
Modified by natima_A191

Download