Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักทางราชการ ให้กับ สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
(1 vote)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักทางราชการ  ให้กับ สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช   ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักทางราชการ  ให้กับ สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างสิ่งของที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

                   ราคากลางของงานซ่อมแซมฯ  ในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงิน  1,016,900.-บาท  ( หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  26  เมษายน  2560  ถึงวันที่  8 พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา   08.30 น.   ถึงเวลา   16.30 น.    ณ   งาน  4   ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  9  พฤษภาคม  2560  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุม  2  ตำรวจภูธรจังหวัด-นครศรีธรรมราช  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ขอทราบรายละเอียดได้ที่งาน  4    ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน     ตำบลคลัง     อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่  26  เมษายน   2560  ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2560   ตั้งแต่เวลา  08.30น.  ถึงเวลา   16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0-7534-1037 ในวันเวลาราชการ
Data

Size 138 KB
Downloads 65
Language
License
Author
Website
Price
Created 2560-04-28 09:31:46
Created by natima_A191
Changed at 2560-04-28 16:32:46
Modified by natima_A191

Download