Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ปเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก ให้กับ สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(1 vote)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก  ให้กับ สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช   

ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร-      ที่ทำการและบ้านพัก  ให้กับ สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างสิ่งของที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  1,124,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  25  เมษายน  2560  ถึงวันที่  5 พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา   08.30 น.   ถึงเวลา   16.30 น.   ณ   งาน  4   ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   8  พฤษภาคม  2560  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ ห้องประชุม ๒  ตำรวจภูธรจังหวัด-นครศรีธรรมราช

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ขอทราบรายละเอียดได้ที่งาน  4    ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน     ตำบลคลัง     อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่  25  เมษายน   2560  ถึงวันที่ 5  พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0-7534-1037  ในวันเวลาราชการ
Data

Size 133 KB
Downloads 64
Language
License
Author
Website
Price
Created 2560-04-28 09:21:04
Created by natima_A191
Changed at 2560-04-28 16:33:17
Modified by natima_A191

Download