Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) ครั้งที่ 3
(0 votes)

new ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) ครั้งที่ 3 

ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประส่งค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) ของทางราชการจำนวน 16 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่28 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ งาน 4 ฝ่ายอำนวย(งานส่งกำลังบำรุง)ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7534 1037 ในเวลาราชการ    กรุณาดาวโหลดเอกสาร new
Data

Size 50.88 KB
Downloads 65
Language
License
Author
Website
Price
Created 2560-03-06 15:32:30
Created by natima_A191
Changed at 3103-03-06 22:35:07
Modified by natima_A191

Download