Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ CCTV ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(0 votes)

newประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ CCTV ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 32 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประส่งค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ CCTV ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 32 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,049,000.00บาท (สี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  กรุณาดาวโหลดเอกสาร new
Data

Size 487.05 KB
Downloads 89
Language
License
Author
Website
Price
Created 2560-02-20 13:31:17
Created by natima_A191
Changed at
Modified by

Download