Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์)
(2 votes)

new ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์)

ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประส่งค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) ของทางราชการจำนวน 16 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ งาน 4 ฝ่ายอำนวย(งานส่งกำลังบำรุง)ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7534 1037 ในเวลาราชการ    กรุณาดาวโหลดเอกสาร new
Data

Size 307.95 KB
Downloads 131
Language
License
Author
Website
Price
Created 2559-11-15 11:32:55
Created by natima_A191
Changed at 3102-11-15 18:39:41
Modified by natima_A191

Download