Public relations

Public relations (246)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)  จำนวน ๑๑ ชุด

***********************

 

                   ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด  ตามรายการ ดังนี้

                   จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด

                   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ทางราชการสอบราคาซื้อ

                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่    ๙    กันยายน  ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๙     กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  งาน  ๔   ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่     ๒๒        กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุม ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งาน ๔ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน   ตำบลคลัง    อำเภอเมือง    จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในวันที่            กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่        กันยายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsipolice.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗   ในวันและเวลาราชการ

                        อนึ่ง การจัดซื้อครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ คลัง ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  แต่อย่างใด

                       

ประกาศ    ณ    วันที่    ๙   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                      พลตำรวจตรี เทศา ศิริวาโท

                                                                  ( เทศา  ศิริวาโท )

                                                        รองจเรตำรวจ (สบ ๗) รักษาราชการแทน

                                                      ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กรุณาดาวโหลดไฟล์แนบ computer11.doc

      เมื่อ 1 ส.ค.2557 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.วรพงษ์  ซิวปรีชา รอง ผบ.ตร.(บร.1) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น ผบช.ภ.8 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ 191  ภ.จว.นครศรีธรรมราช  โดยมี พล.ต.ต.เทศา  ศิริวาโท  รอง จตร. (สบ.7) รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,พ.ต.อ.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ,พ.ต.อ.ภูดิศ  นรสิงห์,พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์  รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ จนท.ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

10505251 754814297908747 8887551887972490572 o

ประชาสัมพันธ์ข่าว การจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสำคัญ จำนวน 1 คดี

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม  2557  เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุม 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช

****************

                   ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/57 ลง 31 พ.ค.2557  เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยเร่งปราปบรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด  เพื่อลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม และมติที่ประชุมมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิ.ย.57 โดยมี พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา ผู้ช่วย ผบ.ทบ./รอง หน.คสช. เป็นประธานการประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไม่ให้เพิ่มขึ้นอีก  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. สั่งการผ่านวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0027.122/2285 ลง 10 ก.ค.57  ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปส.) ,พล.ต.อ.วุฒิ  ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา สบ 10(ปส.1) และ พล.ต.ท.วินัย  ทองสอง  ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส.2) ร่วมรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นผลเป็นรูปธรรม และตรงกับเป้าหมายที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด จึงกำชับให้เร่งรัดการดำเนินการ โดยเน้นแหล่งแพร่ระบาดที่เป็นชุมชนเสื่อมโทรม และขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือดำเนินการตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแหงชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างจริงจัง

                   ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ  รอง ผบ.ตร.(ปส.),พล.ต.ท.สุรพล  ทวนทอง ผบช.ปส.,พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น ผบช.ภ.8 ,พล.ต.ต.พุทธิชาติ  เอกฉันท์ , พล.ต.ต.ศุภกิจ  ศรีจันทรนนท์,พล.ต.ต.อาชวันต์  โชติกเสถียร ,พล.ต.ต.ชินภัทร  สารสิน รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.เทศา  ศิริวาโท รอง จตร.(สบ.7)รรท.ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,พล.ต.ต.พรชัย  เจริญวงศ์  ผบก.ปส.4,พล.ต.ต.นันทเดช  ย้อยนวล ผบก.ภ.จว.กระบี่,พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศิริทรัพย์, พ.ต.อ.วัชระ  ทิพย์มงคล,พ.ต.อ.อานันทพงศ์  เชิดเกียรติกุล,พ.ต.อ.พีรวัส  บุญลอย รอง ผบก.ปส.4,พ.ต.อ.ภูดิศ  นรสิงห์  รอง ผบก.ฯ รรท.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และ พ.ต.อ.สิงหนาท  สีกาแก้ว ผกก.ตชด42 ได้ร่วมกันอำนวยการสืบสวนเร่งรัดผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งปรากฏผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ดังนี้

                   เมื่อวันที่ 28 ก.ค.57 เวลาประมาณ 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปส.4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.42 และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ภาค 8 ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 1 คน คือ

                    นายวิชัย หรือตุ้ย  รัตนอุบล อายุ 62 ปี อยู่ 1537/69 ต.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช  ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 218/2557 ลง 12 ก.ค.57

                   สถานที่จับกุม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 1/17 ถนนร่วมจิตร  ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

                   โดยกล่าวหาว่า  “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ย้าบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย”

                   พฤติการณ์แห่งคดี

                   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ก.ค.57 ได้มีการจับกุมนายวันชัย  แสงขาว ผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานบนขบวนรถไฟขบวนที่ 174 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ  ซึ่งข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง อายุ 13 ปี และทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต เหตุเกิดที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์

                   จากการสอบถามนายวันชัยฯ ให้การรับสภาพว่าซื้อยาบ้ามาจากนางจินดา หรือเจ๊ดา พันธรักษ์  เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมนางจินดา ฯ ซึ่งนางจินดา ฯ ให้การว่าซื้อยาบ้ามาจากนายวิชัย หรือตุ้ย  รัตนอุบล  เอเย่นต์ค้ายาบ้าบริเวณย่านชุมชนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช  ภายหลัง ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติออกหมายจับนายวิชัยฯ ตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 218/57 ลง 12 ก.ค.57 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า นายวิชัย ฯ หลบหนีมาอยู่ในที่ อ.เมือง จว.กระบี่  ได้พบตัวนายวิชัยฯ กำลังทาสีอยู่หน้าบ้านเลขที่ 1/17 ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ  อ.เมือง จว.กระบี่  เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปแสดงตัวและแสดงหมายจับให้นายวิชัยฯ ดู รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง จึงจับกุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินคดี

         

 

ภ.8 ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกการจัดการฝึกและการประกวดการฝึกประจำปี 2557 ของคณะกรรมการตรวจการฝึก ระดับ ภ.8

ซึ่งได้ดำเนินการตรวจการฝึกหน่วยจ่าง ๆ ในสังกัดปรากฏผลตามรายชื่อ สภ.ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ระดับ สภ.ที่มี ผกก.หน.สภ. ได้แก่

         ลำดับที่ 1 สภ.กาญจนดิษฐ์  ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

         ลำดับที่ 2 สภ.โคกกลอย  ภ.จว.พังงา

         ลำดับที่ 3 สภ.ไม้เรียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช

กลุ่มที่ 2 สภ.ที่มี สวญ.หน.สภ. ได้แก่

        ลำดับที่ 1 สภ.เขานิพันธ์  ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

        ลำดับที่ 2 สภ.เขาพังไกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช

        ลำดับที่ 3 สภ.บ้านในหูด ภ.จวชุมพร

กลุ่มที่ 3 ระดับ สภ.ที่มี สว.หน.สภ.ได้แก่

        ลำดับที่ 1 สภ.บางนบ  ภ.จว.นครศรีธรรมราช

        ลำดับที่ 2 สภ.เกาะกลาง  ภ.จว.กระบี่

        ลำดับที่ 3  สภ.ปากกะโก  ภ.จว.ชุมพร

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบตำรวจนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2557

สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ที่

www.policeadmission.org  และ  http://school8.education.police.go.th

10435007 495301180600012 4601317122235991851 n 1

10458876 495301220600008 3236349265700779766 n 1

 

 

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2557  ได้กำหนดหัวข้อ คือ "สัญญางดเหล้าเข้าพรรษาร่วมให้กำลังใจคนงดเหล้าให้ครบ 3 เดือน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นการส่งเสรมิให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติศีลห้าอย่างจริงจังตลอดเวลา 3 เดือน ประหยัดโดยรับความร่วมมือด้วยดีจากภาครัฐ

sss

lent57

Screenshot 21 

Screenshot 22 Screenshot 23

 302203302163

431263S  10928280

(4 ก.ค.57) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท์  รอง ผบ.ตร. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช  โดยมี พล.ต.ต.สมชาย  อ่วมถนอม  รอง ผบช.ภ.8 , พล.ต.ต.เทศา  ศิริวาโท  รอง จตร.(สบ 7) รรท.ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีฯ ให้การต้อนรับ   /  พร้อมทั้งได้แถลงข่าวการจับกุมแก๊งลักจักรยานยนต์ในพื้นที่ จว.นครศรีฯ   ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ของกลางรถ จยย.จำนวน 16 คัน

ผู้ต้องหา จยย. จำนวน 6 คน 

1.นายภิรศักดิ์ หรือ เจมส์ บุญฤทธิ์ อายุ 18 ปี

2.นายอภิสิทธิ์  หรือ เสือ  สมคิด อายุ 17 ปี

3.นายประภาส หรือ ต้น  ศรีสุขใส  อายุ 37 ปี

4.นายธิติสรร หรือ ทาย  พานุกูล อายุ 18 ปี

5.นายณรงค์ฤทธิ์ หรือ เกมส์  ทองอ่อน  อายุ 17 ปี

6.นายโอลาฬ หรือ อ่อง  เทพทอง อายุ 20 ปี

 

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

( IT Contingency Plan ) ของ  ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

กรุณาดาวโหลดเอกสาร  ITContingencyPlan.docx

Page 18 of 18